චැම්ප් කෙනෙක් එක්ක චැට් එකක්
පිට්ටනියේදී යාලුවට උදව් කරන්න ගිහින් අවසානයේ ඔලිම්පික් ගිය ජාතික ශුරයා
October 16, 2019

සමාජයේ ඇස නොගැටෙන දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් රටට හදුන්වා දීම උදෙසා Crysbro Next Champ ගෙන යන වැඩසටහනේ තවත් එක් අංගයක් තමයි ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රටට කීර්තියක් අත් කර දුන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ අත්දැකීම් ඔබත් සමග බෙදාගැනීම ඔවුන් ලබාගත් ඒ අත්දැකීම් අනාගතයේ ක්‍රීඩා ලොව භාරගැනීමට සිටින නවකයන්ට මනා පිටු වහලක් වේ යයි අපි විශ්වාස කරනවා.

ඉතින් අද අපත් සමග එකතු වන්නේ හෙල්ල විසි කිරීමේ ජාතික ශුර සුමේධ රණසිංහ

Read More